نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال 96
نظربین در نمایشگاه رسانه های دیجیتال96
معرفی سرویس بررسی کامنت نظربین به آقای دکتر جهرمی
بررسی سرویس اینستاگرام نظربین توسط آقای دکتر جهرمی
بازدید بخش آموزش مجلس از غرفه نظربین
بازدید بخش آموزش مجلس از غرفه نظربین
مصاحبه با هم بنیان گذار سامانه نظربین
مصاحبه با هم بنیان گذار سامانه نظربین، آقای دکتر عفت پرور
مصاحبه با هم بنیان گذار سامانه نظربین، آقای دکتر عفت پرور
مصاحبه رسانه های دیجیتال با سامانه نظربین
بازدید نماینده خبرگزاری ایرنا از غرفه نظربین در نمایشگاه رسانه های دیجیتال
بازدید خبرگزاری ایرنا از غرفه نظربین در نمایشگاه رسانه های دیجیتال
بازدید سر دبیر سایت نماشا از غرفه نظربین در نمایشگاه رسانه های دیجیتال
غرفه نظربین در نمایشگاه رسانه های دیجیتال96
بازدید دکتر موسویان از غرفه نظربین در نمایشگاه رسانه های دیجیتال96
بازدید دکتر موسویان از غرفه نظربین در نمایشگاه رسانه های دیجیتال96
بازدید دکتر موسویان رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال از و دکتر محمد بیرانوندی، نماینده مجلس از غرفه نظربین در نمایشگاه رسانه های دیجیتال96
بررسی سرویس اینستاگرام نظربین توسط آقای دکتر جهرمی